Home » การประกวดสื่อสร้างสรรค์ » สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่

สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่

สื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่

ข้อกำหนด

1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.1 โปสเตอร์ ขนาด A3 สี่สี  จำนวน 1 ชิ้นงาน

1.2 หนังสือคู่มือ (Booklet) ขนาด A5 จำนวนเนื้อหารวมปก ไม่ต่ำกว่า 12 หน้า จำนวน 1 ชิ้นงาน

2. เนื้อหาการนำเสนอ เกี่ยวกับการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมkจากพระราชดำริต่างๆ

3. ไม่จำกัดรูปแบบ แนวคิดและเทคนิคนำเสนอ

เกณฑ์การตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์

สื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่   ไม่จำกัดแนวความคิดสร้างสรรค์

1. ความรู้ ความเข้าใจและความถูกต้องของข้อมูล

2. ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการนำเสนอ

3. ความสวยงามและความน่าสนใจของผลงาน

4. ความน่าประทับใจ และแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

วิธีการส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ

ส่งผลงานผ่านทางไปรษณีย์ระบุชื่อผู้รับ

“การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เดินตามรอยพระบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ตู้ปณ. 409  ปณจ.หลักสี่  กทม. 10210

ผลงานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่  จัดส่งในรูปแบบไฟล์โปรแกรม PDF (Adobe Acrobat Reader) ลงบนซีดีหรือดีวีดี  จำนวน 2 ชุด


4 ความเห็น

  1. ถ้าต้องการจะส่งผลงาน ต้องเข้าค่ายก่อนหรอครับ
    แล้วผลงานกำหนดส่ง และรางวัลเป็นอะไรบ้าง

  2. ดูรายละเอียดได้จากโปสเตอร์นะค่ะ และคนที่จะส่งผลงานต้องเข้าร่วมค่ายด้วยค่ะ

Leave a comment