Home » รายละเอียดกิจกรรม » ครั้งที่ 5 ภาคกลาง

ครั้งที่ 5 ภาคกลาง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

“หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด” จากพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสภายหลังเสด็จราชดำเนินเยี่ยมราษฎรใน พื้นที่บ้านห้วยทราย จ.เพชรบุรี แต่เดิมพื้นที่บริเวณบ้านห้วยทรายถือเป็นแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่ามากมาย โดยเฉพาะเนื้อทราย จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และแหล่งอาหารของราษฎร ต่อมาได้ประสบปัญหาระบบนิเวศน์เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ป่าไม้ถูกทำลาย สภาพดินเสื่อมโทรมไม่สามารถปลูกพืชได้  สัตว์ป่าไร้ที่อยู่อาศัย  จึงทรงมีพระราชดำริให้ จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมุ่งหวังที่จะพลิกฟื้นฟูสภาพผืนป่าในพื้นที่บ้านห้วยทรายแห่งนี้ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์  อีกครั้ง ตลอดจนสัตว์ป่ากลับคืนสู่ป่าได้ อีกทั้งพัฒนาแหล่งน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการส่งเสริม พัฒนาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ตามหลักทฤษฎีให้เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน


Leave a comment