Home » การประกวดสื่อสร้างสรรค์

การประกวดสื่อสร้างสรรค์

การประกวดสื่อสร้างสรรค์

ประเภทผลงานสื่อสร้างสรรค์  การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “เดินตามรอยพระบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”แบ่งการประกวด ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. สื่อสร้างสรรค์ประเภทสารคดีสั้นทางโทรทัศน์
 2. สื่อสร้างสรรค์ประเภทสิ่งพิมพ์เผยแพร่

1. สื่อสร้างสรรค์ ประเภทสารคดีสั้นทางโทรทัศน์

ข้อกำหนด

 1. ผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์  จำนวน 1 ชิ้นงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 2. เนื้อหาการนำเสนอ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริและการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ
 3. ไม่จำกัดรูปแบบ แนวคิดและเทคนิคการนำเสนอ
 4. บันทึกเทปด้วยระบบ Digital Video (DV) ขึ้นไป มีความคมชัดเพียงพอสำหรับการเผยแพร่ ออกอากาศทางโทรทัศน์

2. สื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่

ข้อกำหนด

 1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
  1.1 โปสเตอร์ ขนาด A3 สี่สี  จำนวน 1 ชิ้นงาน
  1.2 หนังสือคู่มือ (Booklet) ขนาด A5 จำนวนเนื้อหารวมปก ไม่ต่ำกว่า 12 หน้า จำนวน 1 ชิ้นงาน
 2. เนื้อหาการนำเสนอ เกี่ยวกับการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ
 3. ไม่จำกัดรูปแบบ แนวคิดและเทคนิคนำเสนอ

วิธีการส่งผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ

ส่งผลงานผ่านทางไปรษณีย์

ระบุชื่อผู้รับ “การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เดินตามรอยพระบาท

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ตู้ปณ. 409  ปณจ.หลักสี่  กทม. 10210

– ผลงานประเภทสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ จัดส่งในรูปแบบไฟล์มัลติมีเดีย บันทึกลงแผ่นดีวีดี  จำนวน 2 ชุด

– ผลงานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่  จัดส่งในรูปแบบไฟล์โปรแกรม PDF(Adobe Acrobat Reader) ลงบนซีดีหรือดีวีดี  จำนวน 2 ชุด

เกณฑ์การตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์

สื่อสร้างสรรค์ประเภทสารคดีสั้นทางโทรทัศน์

 1. ความรู้ ความเข้าใจและความถูกต้องของข้อมูล
 2. ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการนำเสนอ
 3. การร้อยเรียงเนื้อหาให้ผู้รับสื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. ความน่าประทับใจ และแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ไม่จำกัดแนวความคิดสร้างสรรค์

 1. ความรู้ ความเข้าใจและความถูกต้องของข้อมูล
 2. ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการนำเสนอ
 3. ความสวยงามและความน่าสนใจของผลงาน
 4. ความน่าประทับใจ และแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

Leave a comment