Home » เกี่ยวกับค่ายเยาวชน » เงือนไขการเข้าร่วมโครงการ

เงือนไขการเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1.  รวมกลุ่มเยาวชนจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน จำนวน 1 ทีม ๆ ละ 4 คน
2.  อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้มีอำนาจของสถาบันการศึกษา ให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม
3.  ทีมเยาวชนที่เข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” ต้องส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
4. แต่ละทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวด การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ได้ทีมละ 1 ประเภท ประเภทละไม่เกิน1 ชิ้นงานหรือชุด ตามข้อกำหนด
5.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการอื่นๆ มาก่อน  ไม่ได้ลอกเลียนแบบแนวความคิดมาจาก บุคคลหรือคณะบุคคลใดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
6.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
7.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
8.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นงาน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

1 ความเห็น

Leave a comment