Home » เกี่ยวกับค่ายเยาวชน » หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติกว่า 60 ปี ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงกำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระดำริขึ้น  เพื่อให้เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษา   ในรูปของการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริงพร้อมกับคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่จะมาร่วมเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงานกปร. เพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น   จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะได้ร่วมกันศึกษาและดูงานอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การก่อกำเนิด กระบวนการทำงานและการสร้างคุณประโยชน์มหาศาลผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหนต่างๆทั่วประเทศ   ท้ายสุดเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้วยการเข้าสู่การแข่งขันประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ได้รับ ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตัวต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยสานต่อแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย มายาวนานกว่า 60 ปี  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชดำริจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
2.  เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3.  เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานและน้อมนำพระราชดำริไปใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป
4.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ของสำนักงาน กปร.ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนประชาชนและสังคม ตามวาระโอกาสเหมาะสมต่อไป
5.  เพื่อให้เยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริกับการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ไปสู่าธารณชนเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี  ทุกสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ภูมิภาคละ 80 คน รวม 400 คน

รูปแบบการดำเนินงาน

1. โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” รูปแบบและเนื้อหา : กิจกรรมเพื่อให้เยาวชน ได้ศึกษา เรียนรู้ และทดลองปฏิบัติ เพื่อสร้างประสบการณ์และความรู้ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ
2. การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “เดินตามรอยพระบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
รูปแบบและเนื้อหา : การประกวดที่ดำเนินการต่อเนื่องจาก โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” สร้างสรรค์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดและสื่อสารความคิดของเยาวชนที่มีต่อพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนชาวไทยมายาวนานกว่า 60 ปี ผ่านไปยังประชาชนทั่วไป โดยจะหาผู้ชนะเลิศระดับประเทศ  ชิงเงินรางวัล ถ้วยรางวัลและโล่เกียรติยศจากองคมนตรี

สิ่งที่เยาวชนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1.  ใบประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงาน กปร.
2.  เป็นหนึ่งในเยาวชนไทยรุ่นแรกของค่ายเยาวชนเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP# รุ่นที่ 1)
3.  ความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา และเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่สืบสานแนวความคิดและความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสืบต่อไป
4.  โอกาสในการเรียนรู้และศึกษา แนวพระราชดำริ การดำเนินงาน ผลงานและความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ
5.  โอกาสในการเรียนรู้กับเกษตรกรผู้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต
6.  โอกาสในการเรียนรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น จากวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียง
7.  ได้เข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
“เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
8.  ได้รับสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาค สำหรับเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับสำนักงานกปร. ในวาระโอกาสสำคัญต่อไป
9.  โอกาสในการสร้างสมประสบการณ์ชีวิต จากเดินทางท่องเที่ยว พบปะเพื่อนใหม่ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ
10.  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและยังได้รับกรรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ตลอดเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
11.  ได้รับหนังสือทำเนียบรุ่น และของที่ระลึกต่างๆ
12.  ได้รับค่าพาหนะเดินทาง ทีมละ 2, 000 บาท

7 ความเห็น

  1. มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการอย่างมาก แต่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 🙁

  2. รับเฉพาะระดับอุดมศึกษาค่ะ ถ้าน้องเรียน ปวส. ต่อเนื่อง ป.ตรี ก็ได้ค่ะ

Leave a comment