อัพเดตผู้สมัคร

รายชื่อนักศึกษาภาคกลาง
โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริรุ่นที่ 1” (RDPB  CAMP ครั้งที่ 5)
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
ที่ สถาบัน ทีม ชื่อ สกุล ชื่อเล่น  
1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   นายโชคนิธิ คงชุ่ม เก่ง  
      นางสาวดาริน บุญเชิญ ตั๊ก  
      นางสาวสินจัย ใยแก้ว แอน  
      นายธีรศักดิ์ ศรีสันต์ ฟิล์ม  
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี   นายพรเทพ แก้วฉวี ป้อ  
      นายจิระศักดิ์ ทองมี รัก  
      นายณัฐวุฒิ ศรีโปฎก ตาหวาน  
      นายสุเทพ พันธุ์ฟัก เทพ  
3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ITA นายกิตติศักดิ์ เจริญเนตร ออย  
      นายจักรินทร์ เสถียรทรัพย์ จักร  
      นายภานุวัฒน์ นพศรี ปอ  
      นายสันติภาพ รูปงาม ไนท์  
4 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ A+ (Plus) นายอาทิตย์ เนียมหาด แบงค์  
      นายธราวิทย์ แย้มนวล ซีน  
      นางสาวชลชรินทร์ มั่งมี เหมียว  
      นายภูมิดล บุตรแก้ว ตูน  
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ Design 14 นางสาววรกาญน์ นรเทพ    
      นางสาวบุญรัตน์ หรรษา    
      นางสาวกัลยา สงค์จันทร์    
      นายวาที เจียงผา    
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Grow up นางสาวสมพร จันทร์อักษร เอ  
      นายปิยะณัฐ กิตติลักขณา บาล์ม  
      นายนรินทร์ เต๊ะบำรุง ภูมิ  
      นางสาวสุภาวินีย์ พิมพา หญิง  
7 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี   นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลย์เจริญ    
      นางสาวจิตตินันท์ คำปล้อง    
      นางสาวธัญชนก ภุมมา    
      นายชาญชัย กล่อมจิตร    
8 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์   นางสาวนิจวิไล ภิรมย์ไกรพัด แต้ว  
  ในพระบรมราชูปถัมภ์   นางสาวสุพร น้อยพิทักษ์ กิ๊ฟ  
      นางสาวจามรี เหมารา ปุ๋ย  
      นายศัตราวุฒิ คงแถม แบงค์  
9 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คนของพระราชา นายมงคล ธรรมกีรติ บอล  
      นายนพพร ไกรศรี ตุ้ม  
      นายยุทธภูมิ น้อยเพชร หลวง  
      นายจักรพงศ์ พุทธชาด เป้  
10 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชบุรี   นายสำราญ พันธ์ธรรม ตั้ม  
  ขาดแบบ 01   นายบุญฤทธิ์ สินทวี น๊อต  
      นายโกวิท ทองมาก วิท  
      นายเชาวลิต น้อยพิทักษ์ อาร์ท  
11 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Science Team นางสาวณัฐรุจา เซี่ยงเทศ แต๊ม  
      นายกิตติพงษ์ สรณ์ภูธรรม กร  
      นางสาวนกน้อย ห่อมกระโทก ดาว  
      นายณัฐกานต์ หล้าเตจา นุ  
12 มหาวิทยาลัยนครปฐม NPRU TEAM นางสาวสิริพร พันธุ์สุข แต้ว  
      นางสาวนุชฤทัย ราษฎร์ศิริ แป็ก  
      นางสาวพรทิภา คณา ดาว  
      นายธีรพงษ์ เจียมจิตรวนิช บาส  
13 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   นางสาวเบ็ญจภา ชวนะสุนทร ลูกแพร์  
      นางสาวเภาพิริน เคารพรัตน์ เภา  
      นางสาวอัฐพินญา ตันเจริญ กิ่ง  
      นางสาวปัทมาภรณ์ เทียมมุกดา ไผ่  
14 มหาวิทยาลัยคริสเตียน   นางสาวอมรรัตน์ พรหมสุรักษ์ แก้ม  
      นางสาวอมรรัตน์ อรรถาพิช โบว์  
      นางสาวนนทิพา อรุณมาศ มิ้นท์  
      นายขจร ชูทรัพย์ จร  
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   นายเมธี ไชยราช เบส  
      นางสาวปนิดา เที่ยงแท้    
      นางสาวศุภิสรา แก้วโพธิ์กลาง    
      นายธีร์มนัส หทัยอาภา    
16 มหาวิทยาลัยภาคกลาง   นายศักดิ์สุริยา ผัดอ่อนอ้าย หนึ่ง  
      นายธนะพงษ์ ปันปิง ปลาย  
      นางสาวรุ่งอรุณ ดวงจันทร์ น้ำเมย  
      นางสาวอรทัย สุริเตอร์ ป๋อมแป๋ม  
17 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต KBU PLUS+ นายวงศกรณ์ อ้อยที ดิษฐ์  
      นายนัฐธิชัย รัตนวงศ์ โย  
      นางสาวพัชรินทร์ มะปะเข เอ้  
      นางสาวศิวาภรณ์ สร้อยโยธา บุ๋ม  
18 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   นายพิสิทธิศักดิ์ คำวรรณ อ๊อฟ  
      นายพงศกร พันธ์สาลี ปาน  
      นางสาวนัสนันท์ จิตรีเหิม เต้  
      นายเอกยุทธ ดุลมา คิว  
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A little Bird นายกิตติกร โพธิ์ทอง กร  
      นางสาวพลอยไพลิน คชะเกษตรริน พลอย  
      นายนิติธร สุรบัณฑิตย์ เบียร์  
      นางสาวปริณดา แก้วทอง แพ็ต  
20 มหาวิทยาลัยเกริก   นายสว่างพงษ์ จงลือชา ต้น  
      นายสถาพร เทพสุริย์ กอล์ฟ  
      นายสมภพ งอกงาม ภพ  
      นายปิยบุตร โสภณ นุ๊ก  

 Leave a comment