กำหนดการ

กำหนดการ

โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB CAMP#1) ครั้งที่ 5

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี

กรอบแนวคิด ”ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554

เวลา 08.00 น.           กลุ่มเยาวชนเดินทางถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี

เวลา 08.30 น.           ลงทะเบียนเข้าค่าย/แจกเอกสารและอุปกรณ์ประจำค่าย  (มีอาหารเช้าสำหรับเยาวชนที่เดินทางมาถึง)

– กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (ระหว่างการลงทะเบียน)

เวลา 09.00 น.           การประชุมชี้แจงกำหนดการ และรายละเอียดของค่ายฯ โดยรวม

– การประชุมชี้แจงกิจกรรม “การนำเสนอกลุ่ม”

– การประชุมชี้แจงการส่งผลงานเข้าประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์

“เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

เวลา 10.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 น.           – ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ กล่าวต้อนรับคณะเยาวชน

– การบรรยายพิเศษ “ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี” และกรอบแนวคิด  ”ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย พ.ต.ท.นพคุณ บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.            กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “ปั้นดาวมัคคุเทศก์ กปร.”

โดยวิทยากรรับเชิญ “นายนิรุตต์  โลหะรังสี” วิทยากรและมัคคุเทศก์อาชีพ

เวลา 14.00 น.            นำกลุ่มเยาวชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฐานเรียนรู้

กลุ่มที่ 1 ดูงานเกษตรผสมผสาน-เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มที่ 2 ดูงานพัฒนาที่ดิน (หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ) / ทำกิจกรรมเพาะกล้าแฝก (ใช้เวลาฐานเรียนรู้ละประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วสลับเปลี่ยนฐาน)

เวลา 16.30 น.           เดินทางเข้าที่พักค่ายพระรามหก เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00 น.           รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น.           กิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์ชาวค่าย

เวลา 21.30 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554

เวลา 06.30 น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา 07.30 น.           ออกเดินทางจากค่ายพักแรมไปยังศูนย์ศึกษาฯ

เวลา 08.00 น.           การบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (1)”

โดย พี่ต้อ มารุต สาโรวาท

เวลา 09.30 น.            พิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการ

กล่าวต้อนรับโดย นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หรือ ผู้แทน

กล่าวรายงานโดย นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร.

กล่าวเปิดโดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

เวลา 10.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 น.           การบรรยายพิเศษ แนะนำสำนักงาน กปร. พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โดย นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร.

เวลา 12.00 น.           ออกเดินทางสู่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเกษตรกรแต่ละแห่ง โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละทีมเยาวชนแต่ละ

สถาบันส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแห่งละ 1 คน รวมกลุ่มละ 20 คน เพื่อทำกิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรตัวอย่าง” 4 แห่ง ได้แก่

กลุ่มที่ 1 บ้านเกษตรกรตัวอย่าง จ่าเอกเขียน สร้อยสม ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร

กลุ่มที่ 2 บ้านเกษตรกรตัวอย่าง นายสำรอง แตงพลับ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และไร่นาสวนผสม

กลุ่มที่ 3 บ้านเกษตรตัวอย่าง นายเชิด เหมือนจันทร์ ด้านเกษตรผสมผสาน นายสมยศ เคล้าคลึง

ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

กลุ่มที่ 4 บ้านเกษตรตัวอย่าง นายจรูญ นวลพลอย ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และนายสว่าง พันธ์วงศ์ ด้านเกษตรผสมผสาน

เวลา 12.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเกษตรกรตัวอย่าง

เวลา 13.00 น.           กิจกรรม  พูดคุยกับเกษตรกรตัวอย่าง รับฟังการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เวลา 13.30 น.           กิจกรรม “เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง” ในพื้นที่บ้านเกษตรกร โดยมีเกษตรกรตัวอย่างเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

เวลา 15.30 น.           กิจกรรม “ภัตตาคารบ้านป่า” โดยให้เยาวชนได้ลงมือทำอาหารจากผลิตผลภายในพื้นที่บ้านเกษตรกร

และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

เวลา 17.30 น.           เดินทางจากบ้านเกษตรกรตัวอย่างกลับที่พักค่ายพระรามหก

เวลา 18.00 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.30 น.           การบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (2)”

โดย พี่ต้อ มารุต สาโรวาท

เวลา 20.00 น.            กิจกรรมนันทนาการค่าย “สานสายใย…ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดำริ

– กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยตัวแทนเยาวชนจากบ้านเกษตรกร ตัวอย่างแต่ละบ้านมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน

– กิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลขวัญใจค่ายเยาวชน

– กิจกรรม “ไปรษณียบัตรความดี”

เวลา 21.00 น.           กิจกรรมเตรียมข้อมูลและความพร้อมสำหรับการนำเสนอกลุ่มในหัวข้อ

“เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

เวลา 21.30 น.           รับประทานข้าวต้มมื้อค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554

เวลา 07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.           เตรียมข้อมูลและความพร้อมสำหรับการนำเสนอกลุ่ม

เวลา 09.00 น.           รับประทานอาหารว่าง และเตรียมเก็บสัมภาระ พร้อมย้ายสถานที่ไปยังห้องประชุม ศูนย์ฯ เพื่อร่วมกิจกรรมนำเสนอกลุ่ม

เวลา 10.00 น.           กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 20 กลุ่ม (ใช้เวลากลุ่มละ 5-7 นาที)

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.           กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (ต่อ)

เวลา 15.30 น.           พิธีปิดค่าย

– พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

– ประกาศผล และมอบรางวัลทีมเยาวชนดีเด่น

– ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลา

– ตัวแทนศูนย์ศึกษาฯ และสำนักงาน กปร. กล่าวปิดค่ายฯ

– ถ่ายภาพร่วมกัน

– ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

เวลา 16.00 น.           เยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

**************************

หมายเหตุ : เยาวชนที่ไม่สะดวกเดินทางไป-กลับในช่วงเวลาตามกำหนดการ สามารถพักค้างคืนล่วงหน้าและหลังกิจกรรมที่ค่ายพระรามหกได้ โดยโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

 


Leave a comment