อัพเดตผู้สมัคร

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 RDPB CAMP”  ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2554  ณ  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ที่ สถาบัน ทีม ชื่อ-สกุล
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กระจกดิน นายณัฐฏ์ปรัชปกรณ์  ครูประเสริฐ
จังหวัดชุมพร นางสาวลักษิกา  สุวรรณศร
นางสาวประภัสสร  ไพศาลย์
นายณัฐพล  ชินโคตร
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ไมโครมด นางสาวอภิญญา  แซ่จ้อ
จังหวัดชุมพร นางสาวกรกมล  เกตุด้วง
นายวสันต์  บุญเรือง
นายฐิติพงศ์  ตันสกุล
3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พฤษชาติ นายพัฒนพงค์  ศรีน้อย
จังหวัดสงขลา นางสาวโสวรรณ
นางสาวมารียา  ฮารุดีน
นางสาวจารีย์  พิบูลย์
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลานครินทร์ นายสันติศักดิ์  บุญพิทักษ์สันติ
จังหวัดสงขลา นายวรพงษ์  เพ็ชรขาว
นายซายูดี   สาหลำ
นางสาวอัมรา  หนูพุ่ม
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นางสาวพิมลรัตน์  พรหมเชียรรัตน์
จังหวัดสงขลา นางสาวพิมพ์รำไพ  ทองศรีแก้ว
นางสาวพิมพ์สุภา  นุ่นตรี
นางสาวปิยนุช  ลิ้มวิจิตร
6 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา กระต่ายน้อยตามรอยพ่อ นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
จังหวัดสงขลา นายปริญญา  นวลแป้น
นางสาวสินีนาฏ  นวลย้อย
นางสาวหุสนา  หมัดบิลเฮต
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยางนา นางสาวจุฑามาศ  ชนะสัตย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจิตวัฒน์  รอดพันธ์
นางสาวนันทิชา  ยกทอง
นางสาวอ้อมอุสา  คงไข่ศรี
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ราชมงคลตามรอยพ่อ นางสาวฑิตยา  รัตนรัตน์
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนวิชญ์  คงแก้ว
นางสาววิไลภรณ์  สิทธิชัย
นายอนุสิษฐ์  อนุรักษ์
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) นางสาวจิตสุภา  ชุมลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอนุรักษ์  ลีสง่า
นายอรเชษฐ์  มาศเมฆ
นายนฤมล  สุทิน
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช NSTRU นางสาวพัชรี  เชิญทอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวทิพย์นิภา  มติการ
นายอนิรุทธิ์  อมรแก้ว
นายธีรศักดิ์  มากมิ่ง
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี SRU นายบรรพต  สมเชื้อ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี นางสาวอัญชุลี  กำเนิด
นางสาวอัจจิมา  กันช่อง
นางสาวอรอุมา  มณิพล
12 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นางสาวสุพัตรา  เนื้ออ่อน
จังหวัดนราธิวาส นายธาดา  ช่วยอยู่
นางสาวรอซีต้า  ภาคสมบูรณ์
นางสาวประภัสษร  พรมปัญญา
13 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ SHINY DAY นางสาวบาซีเราะห์  เจะเล๊าะ
จังหวัดนราธิวาส นางสาวนูรีญา  ยาประจัน
นางสาววันทนีย์  หลีเยาว์
นางสาวนาซีฟะห์  กาเจ
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทย์-ประมง นายเอกลักษณ์  สงนุ่น
วิทยาเขตตรัง  จังหวัดตรัง นางสาวสุชาดา  นวลขาว
นางสาวศุภนารี  ภิรมย์
นายธีรนาถ  หล้าเจะนุ้ย
15 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง นางสาววิจิตรตรา  เชยชื่นจิตร
จังหวัดพัทลุง นางสาวสุพรทิพย์  ปิ่นละมัย
นายภูรินทร์  ปุรินทราภิบาล
นายอภิเดช  แก้วสง
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายศุภชัย  โสธร
จังหวัดภูเก็ต นายอภิชาต  มงกุฏแก้ว
นางสาวสุนิดา  เตี่ยวหู
นายสันติภาพ  โต๊ะหมาด
17 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา นายอัรฟัน  หะสีแม
จังหวัดปัตตานี นายยูโซ๊ะ  บุงา
นายเอกราช  สุขศรีเมือง
นายอดีย์  เตะ
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางสาวศิริพร  สอและ
จังหวัดยะลา นายมูฮัมมัด  หะยีเลาะ
นายอุซเซ็ง  มะแตฮะ
นางสาวสุวรรณา  เจะอาแว
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางสาวเทียนประกาย  อยู่เถา
จังหวัดภูเก็ต นางสาวอทิตยา  แก้วประกอบ
นางสาววันดี  บุตรพิษ
นางสาวกฤติยา  จะก่อ
20 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ Printf (“PSU”) นายวสวัตดิ์  บุญวรรโณ
วิทยาเขตภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต นายกันต์  คงคาลัย
นางสาวพรพา  สกุลซิ้ม
นางสาวสิริพร  โกสุวรรณ
21 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สีส้มขอสะกิดหน่อย นายรัชกาล  ไชยศิริ
จังหวัดสงขลา นายไพสิฐ  โกศลสำนึก
นางสาวสุนีรัตน์  แซ่เจา
นางสาวธนัฎฐา  จุลภักดิ์
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Dragon Arts นายอภินันท์  ศรีรัตน
จังหวัดภูเก็ต นายจตุพล  พวงทอง
นางสาวเกวลี  สกุลสอน
นางสาวจิณห์นิภา  ทองอนันต์

1 ความเห็น

Leave a comment