กำหนดการ

โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB CAMP#1) ครั้งที่ 4

ณ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบแนวคิด ”การจัดการน้ำ ฟื้นฟูนาร้าง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน”

ระหว่างวันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554

เวลา 08.00 น.           กลุ่มเยาวชนเดินทางถึง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 08.30 น.           ลงทะเบียนเข้าค่าย/แจกเอกสารและอุปกรณ์ประจำค่าย

(มีอาหารเช้าสำหรับเยาวชนที่เดินทางมาถึง)

– กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (ระหว่างการลงทะเบียน)

เวลา 09.00 น.           การประชุมชี้แจงกำหนดการ และรายละเอียดของค่ายฯ โดยรวม

– การประชุมชี้แจงกิจกรรม “การนำเสนอกลุ่ม”

– การประชุมชี้แจงการส่งผลงานเข้าประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์

“เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

เวลา 09.15 น.           พิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการ

กล่าวต้อนรับโดย นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ผู้แทน

กล่าวเปิดโดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

เวลา 09.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.00 น.           การบรรยายพิเศษ แนะนำสำนักงาน กปร. พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โดย นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร.

เวลา 11.30 น.           นำเยาวชนเข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในศูนย์ฯ

เวลา 12.00               รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.          การบรรยายพิเศษ “ความเป็นมาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช โดย นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

และ นายศุภชัย อักษรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มขยายผล

เวลา 14.00 น.           เยี่ยมชมโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ และศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

พร้อมฟังบรรยายสรุป

เวลา 16.00 น.           เข้าเยี่ยมชมพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง

เวลา 17.00 น.           เดินทางเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00 น.           รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น.           กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “ปั้นดาวมัคคุเทศก์ กปร.”

โดยวิทยากรรับเชิญ “นายนิรุตต์  โลหะรังสี” วิทยากรและมัคคุเทศก์อาชีพ

เวลา 20.00 น.           กิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์ชาวค่าย

เวลา 21.30 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2554

เวลา 07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.            การบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (1)” โดย พี่ต้อ มารุต สาโรวาท

เวลา 09.00 น.           ออกเดินทางไปยังโครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศน์ป่าพรุ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เวลา 09.30 น.           กิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์ป่าพรุ

เวลา 10.30 น.              ออกเดินทางสู่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเกษตรกรแต่ละแห่ง โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละทีมเยาวชนส่ง

ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแห่งละ 1 คน เพื่อทำกิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ” 4 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหมก ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง

งาน : เรียนรู้งานด้านการพัฒนาที่ดิน การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำไร่นาสวนผสม การปลูกพริก ปลูกแก้วมังกร ทำปุ๋ยหมัก

กิจกรรม : การทำปุ๋ยหมัก การตัดแต่งแก้วมังกร และการเพาะปลูก โดย นายจรูญ แดงขาว ประธานกลุ่ม

2. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนตรอ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ดอนตรอ  อ.เฉลิมพระเกียรติ

งาน : เรียนรู้งานด้านการทำนาข้าวอินทรีย์ครบวงจร การทำปุ๋ยหมัก การทำบัญชีครัวเรือน

กิจกรรม : การเก็บเกี่ยวข้าว และปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการเก็บเกี่ยว โดย นางบุญเรือน ทองจำรัส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่ม

3. บ้านเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองชะอวด ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2553 อบต.ขอนหาด  อ.ชะอวด

งาน : ศึกษางานการเลี้ยงหนอนนก เลี้ยงกบ ปลาดุก หมู เป็ด และปลูกพืชผักในครัวเรือน ในพื้นที่ 200 ตร.ว.

กิจกรรม : เลี้ยงหนอนนก ทำปุ๋ยหมัก การเตรียมอาหารหมักสำหรับหมู และปลาดุก ฯลฯ

โดย นางปิยมาศ  คะเชนทร์คำแหง เจ้าของบ้าน คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

4. พื้นที่ดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ ต.แหลม อ.หัวไทร

งาน : เรียนรู้งานด้านการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน การทำนาข้าว

กิจกรรม : การเก็บเกี่ยวข้าว และการสีข้าวด้วยเครื่องมือพื้นบ้าน ปฏิบัติการแกล้งดิน

โดย นายสะเทือน ถาวรนุรักษ์ นายก อบต.

เวลา 11.30 น.           กิจกรรม  พูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบ รับฟังการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเกษตรกรต้นแบบ

เวลา 13.00 น.           กิจกรรม “เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง” ในพื้นที่บ้านเกษตรกร โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

เวลา 15.00 น.           กิจกรรม “ภัตตาคารบ้านป่า” โดยให้เยาวชนได้ลงมือทำอาหารจากผลิตผลภายในพื้นที่บ้านเกษตรกร และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

เวลา 17.00 น.           เดินทางจากบ้านเกษตรกรต้นแบบกลับศูนย์ฯ

เวลา 18.00 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.30 น.           กิจกรรมนันทนาการค่าย “สานสายใย…ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดำริ

– กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยตัวแทนเยาวชนจากบ้านเกษตรกรต้นแบบแต่ละบ้านมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน

– กิจกรรมคัดเลือกและมอบรางวัลขวัญใจค่ายเยาวชน

– กิจกรรม “ไปรษณียบัตรความดี”

เวลา 20.00 น.            การบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (2)” โดย พี่ต้อ มารุต สาโรวาท

เวลา 20.00 น.           กิจกรรมเตรียมข้อมูลและความพร้อมสำหรับการนำเสนอกลุ่มในหัวข้อ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

เวลา 21.30 น.           รับประทานข้าวต้มมื้อค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554

เวลา 07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.           เตรียมข้อมูลและความพร้อมสำหรับการนำเสนอกลุ่ม

เวลา 09.30 น.           รับประทานอาหารว่าง และเตรียมเก็บสัมภาระ พร้อมย้ายสถานที่ไปยังห้องประชุม ศูนย์ฯ เพื่อร่วมกิจกรรมนำเสนอกลุ่ม

เวลา 10.30 น.           กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 20 กลุ่ม

(ใช้เวลากลุ่มละ 5-7 นาที)

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.           กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (ต่อ)

เวลา 15.30 น.           พิธีปิดค่าย

– พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

– ประกาศผล และมอบรางวัลทีมเยาวชนดีเด่น

– ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลา

– ตัวแทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. กล่าวปิดค่ายฯ

– ถ่ายภาพร่วมกัน

– ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

เวลา  16.00 น.          แยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

**************************

หมายเหตุ : เยาวชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับในช่วงเย็น สามารถพักค้างคืนต่อที่ค่ายฯ ได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า


Leave a comment