อัพเดตผู้สมัคร

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

“ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 RDPB CAMP”  ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 12 -14 พฤศจิกายน 2553

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

ที่ ชื่อสถาบัน ชื่อกลุ่ม ชื่อ สกุล
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม For What? MC นางสาววรนันท์ ภูสูงสุด
นางสาวกนกวรรณ รอพันธ์
นางสาวกิตติยา ขาวกระโทก
นายวิริยะ เดชมหันต์
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด นายคมกฤษณ์ ประเสริฐสังข์
นายสามารถ ใจดี
นายวรสิทธิ์ นุกูลการ
นายประยูร บุตรศักดิ์
3 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พู่กัน นายวิทวัส วัชรปัญญากุล
นายณัฐวุฒิ สายเนตร
นายอนุกูล ยางนอก
นายณัฐพัชร์ อรรธยาชานนท์
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU. Love The King นายเอกพนธ์ คัดครบุรี
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ นางสาวจุฑามาศ มหัตกุล
จังหวัดสกลนคร นางสาวกนกรัตน์ คุณบุราณ
นางสาวสมใจ ลีทนทา
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายเสกสรรค์ หาญศรี
นางสาวอรทัย นามวิเศษ
นางสาวนรินรัตน์ หินลาด
นางสาวกนกวรรณ กิ่งถา
6 มหาวิทยาลัยนครพนม NPU นายไชราวุฒิ คำหาญ
นายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุปผา
นายสุพัฒน์ พลอยพันธ์
นางสาวพัชรินทร์ เพชรแสน
7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี SM UBU คลับ นายพิทักษ์ พรมสีใหม่
นายคมสัน คำลอย
นายธีรวุฒิ วิสาการ
นายโชคชัย สุระพล
8 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จ่าสิบเอกอุดม ผานิล
นายอำนาจ ลุนวังแสง
นางสาวหฤทัย ฤทธิ์เพชร
นางสาวอรทัย ม่วงเพชร
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายอดิศร นับถือดี
นายณัฐกรานต์ จตุศรีพิทักษ์
นางสาวหนึ่งฤทัย ปานแก้ว
นางสาวปานทิพย์ สุกิจปรีชา
10 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายเจษฎา จุมรัมย์
นายอวยพร ความรัมย์
นายเจษฎา นิลศรี
นายลือชัย สระอุบล
11 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายธนนันท์ ฤทธิ์ศรี
นางสาวรุจิสา สมสกุลฤกษ์
นางสาวสุนันท์ สมพงษ์
นางสาวเกศวรา ครองตน
12 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายพรสิทธิ์ ซึมดอน
นางสาวศศิธร ทองกลาง
นายเกียรติศักดิ์ เผดิมผล
นายอรรถสิทธิ์ อรรถโยโค
13 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ นายนพพร ไกยคำ
นายวราวุธ ไชยา
นางสาวยุพาพร ฉายแม้น
นางสาววิภาดา ตาลอำไพ
14 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นางสาวจุฑามาศ พัชราภรณ์
นางสาววาสนา แก้วเนตร
นางสาวกนกชล พัฒนาราช
นางสาวขนิษฐา เบ้าเพชร
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง นางสาวสุภางค์ อุตโม
นายธีระพงษ์ หาญโงน
นางสาวสุภาภรณ์ กองศรี
นางสาวอทิตยา แตงฮ่อ
16 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นายไพรัตน์ ภักมี
นายเอกชัย สียางนอก
นายเจษฏากร อินทร์แปลง
นายมนตรี ฦาชา
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แคแสด นายพิสุทธิ์ ตะวันทัศไนย
อีสาน นางสาววันวิสา มุ่งชมกลาง
นางสาวธีรนุช จารีย์
นายประภาส เลิศวิไล
18 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก นายอนุพล ทาน้อย
เฉียงเหนือ นายกิตติพงษ์ อุดมเสียง
นายคมสันต์ ราษีสวย
นายณัฐพงศ์ ศรเสนา
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นางสาวพรทิพา สีจ๋า
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายคมพิศิษฐ์ คำภิรมย์
นายสมอาจ ภูจ่าพล
นางสาววนิดา ศิริพงษ์
20 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นายทวีชัย ไกรดวง
นายนิคม โคตรจันทร์
นางสาววาสิฏฐี ศรีสว่าง
นางสาวสุจิดา เรียนทิพย์
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายพิเชฐพงศ์ โสตะวงศ์
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายขวัญชัย ละเวสี
นายทัศพร เครือศรี
นายอภิชาติ บรรณนามน

Leave a comment