กำหนดการ


โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB CAMP#1) ครั้งที่ 3

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร

กรอบแนวคิด ”สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 14  พฤศจิกายน 2553

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

เวลา 08.00 น.           กลุ่มเยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

เวลา 08.30 น.           ลงทะเบียนเข้าค่าย/แจกเอกสารและอุปกรณ์ประจำค่าย

– รับประทานอาหารว่าง

– กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (ระหว่างการลงทะเบียน)

เวลา 09.30 น.           การประชุมชี้แจงกำหนดการ และรายละเอียดของค่ายฯ โดยรวม

– การประชุมชี้แจงกิจกรรม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

– การประชุมชี้แจงการส่งผลงานเข้าประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เดินตามรอยพระบาท

ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เวลา 10.00 น.           พิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการ โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  เลขาธิการ กปร.

เวลา 10.30 น.           การบรรยายพิเศษ แนะนำสำนักงาน กปร. พระราชกรณียกิจหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ  ที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  โดย นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์  รองเลขาธิการ กปร.

เวลา 11.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.30 น.             กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “ปั้นดาวมัคคุเทศก์ กปร.”

โดยวิทยากรรับเชิญ “นายนิรุตต์  โลหะรังสี” แชมป์รายการแฟนพันธุ์แท้

เวลา 13.30 น.           การบรรยายพิเศษ “ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร” และกรอบแนวคิด

“สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง” โดย นายชนะไชย วัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภูพาน และ นายมณฑล กำแหง หัวหน้ากลุ่มงาน

ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา 14.30 น.           รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.00 น.           กิจกรรมเยี่ยมชมและปฏิบัติการเรียนรู้ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ (แบ่งกลุ่มเยาวชนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเวียนฐานเยี่ยมชมงานของศูนย์ฯ

จำนวนทั้งหมด 4 งาน ได้แก่ กิจกรรมศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน  งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์   (3 ดำ)

กิจกรรมเกษตรผสมผสาน  และงานศึกษาและพัฒนาด้านประมง)

เวลา 17.30 น.           เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.30 น.           รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.30 น.           กิจกรรม “ผูกเสี่ยวเกี่ยวใจ”

เวลา 20.00 น.          กิจกรรมนันทนาการ สร้างความสัมพันธ์

เวลา 22.00 น.           แจ้งกำหนดการวันต่อไป

เวลา 22.30 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553

เวลา 06.30 น.           กิจกรรมนันทนาการรับวันใหม่

เวลา 07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.           กิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในศูนย์ฯ

โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 2 กลุ่ม แยกเส้นทางเดินย้อนทางกัน

เวลา 10.00 น.           รับประทานอาหารว่าง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 10.30 น.         กิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ” โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละทีมเยาวชนส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแห่งละ 1 คน

เพื่อทำกิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ”4 แห่ง ได้แก่

นายละมัย  พังแสงสุ

อาชีพ : เกษตรผสมผสาน นาข้าว เลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผล

กิจกรรม : นวดข้าว  ทำปุ๋ยหมัก  ทำปลาร้า

นายแดง  โพธิบัติ

อาชีพ : เกษตรทฤษฎีใหม่  เลี้ยงปลา นาข้าว ปลูกไม้ผล เลี้ยงสัตว์

กิจกรรม : ทำแปลงผัก  ปลูกกล้าผักกวางตุ้ง  ทำปุ๋ยหมัก

นางสุภารัตน์  โพธิพันธุ์

อาชีพ : เกษตรผสมผสาน เลี้ยงโคขุน เลี้ยงไก่ดำ ปลูกไม้ผล ค้าขาย

กิจกรรม : เลี้ยงโคขุน เลี้ยงไก่ ขึ้นร้านปลูกฟัก เกี่ยวข้าว

นายเสนีย์  หาญคำภา

อาชีพ : เกษตรทฤษฎีใหม่ สวนยาง ปลูกหวายแซม นาข้าว เลี้ยงปลา

กิจกรรม : ติดตายาง  เพาะกล้ายาง  ทำแผ่นยาง

เวลา 11.00 น.           ออกเดินทางสู่บ้านเกษตรกรต้นแบบ

เวลา 11.30 น.            กิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ” พูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบ รับฟังการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเกษตรกรต้นแบบ

เวลา 13.00 น.            กิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ” เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ในพื้นที่บ้านเกษตรกร โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

เวลา 15.30 น.            กิจกรรม “ภัตตาคารบ้านป่า” โดยให้เยาวชนได้ลงมือทำอาหารจากผลิตผลภายในพื้นที่บ้านเกษตรกร และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

เวลา 17.30 น.           เดินทางจากบ้านเกษตรกรต้นแบบกลับศูนย์ฯ

เวลา 18.00 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.00 น.           กิจกรรมนันทนาการค่าย “สานสายใย…ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดำริ

– กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยตัวแทนเยาวชนจากบ้านเกษตรกรต้นแบบแต่ละบ้าน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน

– กิจกรรมลงคะแนนเสียงคัดเลือกขวัญใจค่ายเยาวชน

– กิจกรรม “ไปรษณียบัตรความดี”

เวลา 21.00 น.            กิจกรรมเตรียมข้อมูลและความพร้อมสำหรับการนำเสนอกลุ่มในหัวข้อ “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

เวลา 22.00 น.           รับประทานข้าวต้มมื้อค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553

เวลา 07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.           เตรียมข้อมูลและความพร้อม สำหรับการนำเสนอกลุ่ม (ต่อ)

เวลา 09.00 น.           กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

โดย “น.สพ.สมศักดิ์  สมจิตร” พิธีกรรายการสนุกยกครัว

เวลา 10.30 น.           รับประทานอาหารว่าง

เวลา 11.00 น.            กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน” โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 20 กลุ่ม (ใช้เวลากลุ่มละ 5-7 นาที)

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.           กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน” (ต่อ)

เวลา 15.30 น.           พิธีปิดค่าย

– พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น

– พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

– ประกาศผลรางวัลทีมเยาวชนดีเด่น

– ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลา

– ตัวแทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. กล่าวอำลา

– ถ่ายภาพร่วมกัน

– ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

– เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

**************************


Leave a comment