อัพเดตผู้สมัคร

สรุปรายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

“ค่ายเยาวชนรู้งาน  สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1”  ครั้งที่ 2

1.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           ชื่อกลุ่ม CU follow Dad   (สารคดีสั้นทางโทรทัศน์)

– นางสาวขวัญชนก  มั่นหมาย

– นางสาวนุชจิรา  วงศ์จิตราภรณ์

– นายวีระ  ขันธชัย

– นายทศพร  พุทธิมณี

2.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        ชื่อกลุ่ม ก้าวย่างตามพ่อ   (สารคดีสั้นทางโทรทัศน์)

– นายพงษ์ศิริ  เตี๋ยมนา

– นายปานสาร  เทพเนาว์

– นางสาวศุภรัตน์  นฤนาทดำรง

– นางสาวสุดารัตน์  แก้วมีศรี

3.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ชื่อกลุ่ม สหพันธ์นักศึกษาเพื่อชีวิตพอเพียง   (สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่)

– นายศุภชัย  กองนอก

– นายมานะฐะ  สุระแสน

– นางสาวชัฏฎาภรณ์  โชคประสิทธิเวทย์

– นางสาววันวิสา  แซ่ตั้ง

4.   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา             ชื่อกลุ่ม  –        (สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่)

– นางสาวสุนา  รายณสุข

– นางสาวสุนิสา  บุรีแก้ว

– นางสาวบุณยาพร  สงด้วง

– นางสาวนันทพรรณ ยอดแคล้ว

5.   มหาวิทยาลัยปทุมธานี                ชื่อกลุ่ม  Inspiration       (สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่)

– นางสาวกาญจนา    ลือวิชนะ

– นายชัฒนพัชร์  จิตย์ธรรม

– นางสาวชนิดา  ขาวสอาด

– นายทวีศักดิ์  เกษม

6.   มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว

– นายไตรนิกส์  วรรณพิรุณ

– นายชาญพิชิต  ศรีสองชัย

– นางสาววณิชชา  ปลื้มมะลัง

– นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริรัตนชัย

7.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– นายนเรศ  แสงอรุณ

– นางสาวจุฬาทิพย์  กิ่งยงค์

– นายวรวัฒน์  นุโซ๊ะ

– นางสาวปรียานุช  วชิรกำชัย

8.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ชื่อกลุ่ม หนามเตย   (สารคดีสั้นทางโทรทัศน์)

– นางสาวภาวิตา  รัตนสมบูรณ์

– นายวัชระ  ทวีโคตร

– นายอรรถพล  ระวังดี

– นายศรายุ  เล๊าะนะ

9.   มหาวิทยาลัยรังสิต

– นายปกรณ์  ราชสงฆ์

– นายรณกฤต  เจ้าพานิช

– นางสาวกีรติ  ขันทิตย์

– นายจักรกฤษ  สารเนตร

10.   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ชื่อกลุ่ม Thai(crea)tive (ไทยถีบ)   (สารคดีสั้นทางโทรทัศน์)

– นายสุทธินันท์  ศรีสมศักดิ์

– นางสาวสิริพร  รัตนมุง

– นางสาวญาดานุช  เอี่ยมสวรรค์

– นางสาวศศิธร  ทองคำ

11.   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

–  นายณัฐพลณ์  ด้วงสุวรรณ์

–  นายกิตติ  สายสุ้ย

–  นางสาวอังสุมารินทร์  แซ่ไหล

–  นางสาวณัฐญา  หัดศรี

12.   มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  ชื่อกลุ่ม C.A. RBRU TEAM   (สารคดีสั้นทางโทรทัศน์)

– นายจีรศักดิ์  สร้อยแก้ว

– นายโสภณ  สวัสดิชัย

– นายเรวัตตะ  ชาติ

– นายสุธี  บุญแก้วขาว

13.   มหาวิทยาลัยบูรพา

– นางสาวภรประภา  จันทนา

– นางสาวจุฑาทิพย์  เชี่ยวชาญ

– นางสาวปณัฏฐา  พจนพาณิชย์กุล

– นางสาวเสาวลักษณ์  ฤทธิ์ศรี

14.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

–  นายศรไกร  ธนิกกุล

–  นางสาวกัญญ์วรา  ลอมไธสง

–  นายพีรพล  บุณยเกียรติ

–  นางสาวรัตนาภรณ์  กนกมหกุล

15.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ชื่อกลุ่ม ชั่วฟ้าดินสลาย

–  นายชเนศ  หิรัญไพบูลย์

–  นายอภิชาต  แซ่แต้

–  นางสาวปารมี  กลิ่นพะยอม

–  นางสาวอภิญญา  วรพฤกษ์

16.  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ชื่อกลุ่ม Teen Smart  Innovation

–  นายอุดมศักดิ์  ภิญโญชีพ

–  นางสาวสุกัญญา  เสมอภาค

–  นางสาวธันชพร  รอดสำเนา

–  นางสาวอนันตพร  สุระชาติ

17.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

–  นายกิจทวี  คงพันธุ์

–  นายปริญวัฒน์  ฉายเหมือนวงศ์

–  นางสาวนุรศรา  จักคงธรรมกุล

–  นายวโรตม์  ตันพิชัย

18.  มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี

–  นายวรพล  ศรีภูมิ

–  นายนพพรุจ  แก้วฉวี

–  นายอถิพงศ์  ศิริมังขละ

–  นายสุรินทร์  ทิพย์กองลาศ

19.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ชื่อกลุ่ม เศรษฐกิจพอเพียงสยามอารยะ (สารคดีสั้นโทรทัศน์)

–  นายคมสัน  บุ้งทอง

–  นายมนตรี  แซ่ผ่าน

–  นายจตุรงค์  ปานคำ

–  นายอาทิตย์  สุขตน

20.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–  นางสาวเสวภา  ซุ่นเซ่ง

–  นางสาววรรณภา  ชูช่วย

–  นางสาวสุแอนนา  ประดิษฐ์อภัย

–  นางสาวฐปนีย์  ศรีมงคล

21.  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ชื่อกลุ่มแกล้งดิน

–  นายพิษณุ  ธะดวงศร

–  นายอนุศักดิ์  โภคานุรักษ์

–  นายณัฐวุฒิ  กรุดเงิน

–  นายมนตรี  หมายมั่น


Leave a comment