กำหนดการ


โครงการ ”ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB CAMP ครั้งที่ 2)

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

กรอบแนวคิด การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล จากยอดเขาสู่ทะเล”

ระหว่างวันพุธที่ 27 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553

เวลา 08.00 น.           – กลุ่มเยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

– ลงทะเบียนเข้าค่าย/แจกเอกสารและอุปกรณ์ประจำค่าย

– กิจกรรมนันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ (พร้อมกับการลงทะเบียน)

เวลา 09.30 น.           –  การบรรยายแนะนำโครงการประกอบวิดีทัศน์ โดย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ

–  การประชุมชี้แจงกำหนดการ และรายละเอียดของค่ายโดยรวม

–  การประชุมชี้แจงกิจกรรม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

–  การประชุมชี้แจงการส่งผลงานเข้าประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เวลา 10.30 น.           พิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการ โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

เวลา 11.00 น.           การบรรยายพิเศษ

–  แนะนำสำนักงาน กปร. พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญในภาคตะวันออก โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร.

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.           กิจกรรมนันทนาการ/ละลายพฤติกรรม

เวลา 13.30 น.           การบรรยายพิเศษ “ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี” และกรอบแนวคิด “การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล จากยอดเขาสู่ทะเลโดย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

เวลา 14.00 น.           กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “ปั้นดาวมัคคุเทศก์ กปร.” โดยวิทยากรรับเชิญ “นายอนุสรณ์ ศรีบุญมา”

แชมป์รายการแฟนพันธุ์แท้ ตอนท่องเที่ยวไทย 3 สมัย

เวลา 15.00 น.           เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เวลา 16.00 น.           กิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้ “ทำปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง”

เวลา 18.30 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.30 น.           รับประทานอาหารเย็น

เวลา 20.30 น.           กิจกรรม “ผูกขวัญ..สายสัมพันธ์ชาวค่าย”

เวลา 22.30 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553

เวลา 06.00               กิจกรรมนันทนาการรับวันใหม่

เวลา 07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.           เยี่ยมชมและทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการประมงสัตว์น้ำและการยายพันธุ์พืชป่าชายเลนที่ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

(แบ่งเยาวชนเป็น 4 กลุ่มเพื่อเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ  4 ศูนย์โดยใช้วิธีเวียนฐาน)

เวลา 11.00 น.           กิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ” โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ”

4 แห่ง โดยให้แต่ละทีมเยาวชน ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแห่งละ 1 คน

เวลา 11.30 น.           ออกเดินทางสู่บ้านเกษตรกรต้นแบบ

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเกษตรกรต้นแบบ

เวลา 13.00 น.           กิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ”

เวลา 15.30 น.           กิจกรรม “ภัตตาคารบ้านป่า” ทำอาหารจากผลิตผลการเกษตรของโครงการ และรับประทานอาหารเย็น

เวลา 17.00 น.           เดินทางจากบ้านเกษตรกรต้นแบบกลับศูนย์ฯ

เวลา 17.30 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.30 น.           กิจกรรมเตรียมข้อมูลและความพร้อมสำหรับการนำเสนอกลุ่ม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

เวลา 20.00 น.           กิจกรรมสันทนาการค่าย “สานสายใย…ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดำริ

–  กิจกรรมลงคะแนนเสียงคัดเลือกขวัญใจค่ายเยาวชน

–  กิจกรรม “ไปรษณียบัตรความดี”

เวลา 22.00 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553

เวลา 07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.           กิจกรรมนันทนาการ/ทำแบบสอบถาม

เวลา 09.00 น.           กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” โดย “นางสาวภัทราพร สังข์พวงทอง” พิธีกรรายการกบนอกกะลา

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.           กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน” โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 20 กลุ่ม

เวลา 15.30 น.           พิธีปิดค่าย

– พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น

– พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

– ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลา

– ตัวแทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. กล่าวอำลา

– ถ่ายภาพร่วมกัน

– ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

– เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ


Leave a comment