อัพเดตผู้สมัคร

สรุปรายละเอียดสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ

“ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1”

จำนวน   20  สถาบัน มีรายละเอียด  ดังนี้

1.   มหาวิทยาลัยพายัพ

–  นายวสันต์  ประนันวงศ์

–  นางสาวรัชไมพร  เจนชัด

–  นายสาโรช  อินทะจักร

–  นายสุกษดิ์  ศรีวิชัย

2.   มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

–  นางสาวเพ็ญโฉม  ศรีสถาน

–  นางสาวเมขลา  หุ่นทอง

–  นางสาวจุไรพร  สุวรรณ์

–  นางสาวสุพรรษา  สุริยะ

3.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่

–  นายมงคล  แปงแก้ว

–  นางสาวเบญจวรรณ  ผิวพรรณ

–  นางสาวอภัสนันท์  สุวรรณกาศ

–  นางสาวพัชรีวรรณ  โยมงาม

4.   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม

–  นายวัฒนา  กระต่ายทอง

–  นายจักรกฤษณ์  อยู่เปีย

–  นายมานัส  ธรรมราช

–  นายสุทธิโชติ  จันทร์สุริยา

5.   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

–  นายอนุชา  คำแท่ง

–  นายวัชรกร  หล้าน้ำ

–  นายวิชา  ตาดี

–  นายธีรยุทธ์  เพ็ชรคง

6.   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

–  นางสาวน้ำเพชร  เพ็ชรพิจิตร

–  นายคมสันต์  กลิ่นทรง

–  นางสาวจิฐาพร  มั่นเขตวิทย์

–  นางสาวรัฐธิดา  เดงนกขุ่ม

7.   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด จ.ตาก

–  นายยุทธนา  อินต๊ะวงค์

–  นายวิจิตรา  จินตา

–  นายธงชัย  ขัดแพร่

–  นายอนุศิษฏ์  สมัครบุตร

8.   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

–  นายวรเดช  ดัสดีสอง

–  นายไตรภพ  วันละคำ

–  นายพิทวัส  สมบูรณ์

–  นายคมกริช  ทาแปง

9.   มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

–  นายธีรัฐ  ทะซ่อม

–  นางสาวแสงระวี  ปันทะวังกันยา

–  นายสิทธิโชค  มั่นสุวรรณชัย

–  นายอานนท์  นันตาปลูก

10.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

–  นายณรงค์ฤทธิ์  หล้าพีระ

–  นายรัฐพล  อิสระ

–  นายฤทธิรงค์  จันทสุน

–  นายอภิชาต  มนต์เลี้ยง

11.  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น

–  นายรุ่งโรจน์  มะโนคำ

–  นายวรรษ  คันธะวงศ์

–  นายพงศา  จัตวาสิทธิ์

–  นางสาวพรทิพย์  ธีรนานนท์สกุล

12.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.แพร่

–  นายอรรถกร  ตันกำเนิด

–  นายศราวุธ   กสิวัฒนา

–  นายธนกันต์  บันชีวี

–  นางสาวรัตตรีภรณ์  อมรกุวดล

13.  มหาวิทยาลัยพะเยา

–  นายมนตรี  สีบู่

–  นายชัยฤทธิ์  จันทร์พ่วง

–  นายณกฤษ  สีนาดี

–  นางสาวไพรินทร์  ก้อนคำ

14.  วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

–  นายธวัชชัย  โพธิ์แสง

–  นายสุวชาติ  คำตา

–  นายวสันต์  แก้วประเสริฐ

–  นายสรยุตม์  คลังศรี

15.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

–  นายปริญญา  สุ่มมาตย์

–  นายอภิเชษฐ์  อภิฉัตรวงค์

–  นายนพดล  เนตรสุวรรณ

–  นางสาวพิกุล  ชัยชนะ

16.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

–  นางสาวพรพิมล  มาบุญลือ

–  นางสาววนัสนันท์  สมมุติ

–  นายศรายุทธ  ไชยวงค์

–  นางสาวจิรัฐติกาล  อานุ

17.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

–  นายธนะภูมิ  มณีชาติ

–  นางสาวเจนจิรา  โรจน์พุธิ

–  นางสาวภัคคินี  ดวงคำ

–  นางสาวรัชฎาพร  ศรีหมื่น

18.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จังหวัดตาก

–  นายพิสิฐ  พรหมศิริแสน

–  นางสาวสิเรียม  นาคะเกศ

–  นายปฏิพัทธ์  อุ่นอก

–  นางสาวนฤมล  เปี้ยสุยะ

19.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จังหวัดน่าน

–  นายศิโรฒน์  คำเหมือง

–  นายจักรพงษ์  ชูละออง

–  นายฉันทพล  มีนิล

–  นายเกรียงไกร  ไชยบุญเรือง

20.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

–  นางสาวกันตยา  พ่วงท่าโก

–  นางสาวจรวยพร  โยพนัสสัก

–  นางสาวจิรัชยา  ดีสุยะ

–  นายฉัตรชัย  เพ็ชรหาญ


Leave a comment