กำหนดการ

กำหนดการ

โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB CAMP ครั้งที่ 1)

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

กรอบแนวคิด “ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางเกษตรกรรม”

ระหว่างวันพุธที่13-วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553

เวลา 08.00 น.           กลุ่มเยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

–  ลงทะเบียนเข้าค่าย/แจกเอกสาร และอุปกรณ์ประจำค่าย

–  กิจกรรมนันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ (พร้อมกับการลงทะเบียน)

เวลา 09.30 น.           การบรรยายแนะนำโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” โดย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ

–  ชี้แจงกำหนดการ และรายละเอียดประกอบวีดิทัศน์โครงการค่ายฯ ครั้งที่ 1

–  ชี้แจงกิจกรรม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

–  ชี้แจงการส่งผลงานเข้าประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

เวลา 10.30 น.           พิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการ

–  นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

“ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1”

–  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  เลขาธิการ กปร. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1”

เวลา 11.00 น.           การบรรยายพิเศษ

–  แนะนำสำนักงาน กปร. พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่สำคัญในภาคเหนือ โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร.

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เวลา 12.45 น.           กิจกรรมนันทนาการ/ละลายพฤติกรรม

เวลา 13.30 น.           การบรรยายพิเศษ “ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่” และกรอบแนวคิด

“ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางเกษตรกรรม” โดย นายประดับ  กลัดเข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

–  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศูนย์และเยาวชน

เวลา 14.30 น.           การบรรยายพิเศษ “ปั้นดาวมัคคุเทศก์ กปร.”โดยวิทยากรรับเชิญ นายสมฤทธิ์ ไหคำ นายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 15.30 น.           เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรถพ่วง

เวลา 16.30 น.           กิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้ “สร้างฝายกั้นน้ำ ชะลอน้ำ”

–  รับประทานอาหารว่าง บริเวณพื้นที่ภาคสนาม

เวลา 18.00 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.30 น.           รับประทานอาหารเย็น

เวลา 20.00 น.           กิจกรรม “สู่ขวัญแอ๊บกั๋

เวลา 22.00 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2553

เวลา 06.00               กิจกรรมนันทนาการรับวันใหม่

เวลา 07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.           เยี่ยมชมและทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการประมงและการปศุสัตว์ ที่ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

(แบ่งเยาวชนเป็น 4 กลุ่ม เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของบ้านเกษตรกรต้นแบบ 4 ศูนย์  โดยใช้วิธีเวียนฐาน)

เวลา 11.00 น.           กิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ” โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม  “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ”

4 แห่ง โดยให้แต่ละทีมเยาวชน ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแห่งละ 1 คน ประกอบด้วย

– เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ (คุณมนูญ เทศนำ)

– เครือข่ายเกษตรกรดีเด่นด้านเกษตรผสมผสาน (คุณสินชัย วิริยะจรรยงค์)

– เครือข่ายเกษตรกรดีเด่นด้านเกษตรผสมผสาน (คุณสุรชัย มรกตวิจิตรการ)

– เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านการเพาะเห็ด (คุณวีรา  จินะใจ)

เวลา 11.30 น.           ออกเดินทางสู่บ้านเกษตรกรต้นแบบ

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเกษตรกรต้นแบบ

เวลา 13.00 น.           กิจกรรม “เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ”

–   รับฟังการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติของเกษตรกรต้นแบบ

เวลา 15.30 น.           กิจกรรม “ภัตตาคารบ้านป่า” ทำอาหารจากผลิตผลการเกษตรของโครงการ และรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้าน

เวลา 17.30 น.           เดินทางจากบ้านเกษตรกรต้นแบบกลับศูนย์ฯ

เวลา 18.00 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.30 น.           กิจกรรมเตรียมข้อมูลและความพร้อมสำหรับการนำเสนอกลุ่  “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

เวลา 20.30 น.           กิจกรรมนันทนาการค่าย “สานสายใย…ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดำริ

–  กิจกรรมและการแสดงพิเศษ จากทีมเยาวชนและคณะเจ้าหน้าที่

–  กิจกรรมลงคะแนนเสียงคัดเลือกขวัญใจค่ายเยาวชน

–  กิจกรรม “ไปรษณียบัตรความดี”

(รับประทานข้าวต้มมื้อค่ำ)

เวลา 23.00 น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553

เวลา 07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.           กิจกรรมนันทนาการ/ทำแบบสอบถาม

เวลา 09.00 น.           การบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

โดย คุณมารุต สาโรวาท ผู้กำกับการแสดง

เวลา 10.30 น.           รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 น.           การบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” (ต่อ)

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.           กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 20 กลุ่ม (ใช้เวลากลุ่มละ 5-8 นาที)

เวลา 15.20 น.           รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.30 น.           พิธีปิดค่าย

– พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น

– พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

– ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลา

– ตัวแทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. กล่าวอำลา

– ถ่ายภาพร่วมกัน

– ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

– เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

**************************Leave a comment