Home » เกี่ยวกับค่ายเยาวชน

เกี่ยวกับค่ายเยาวชน

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 (RDPB CAMP # 1)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

หลักการและเหตุผล

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติกว่า 60 ปี ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงกำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระดำริขึ้น  เพื่อให้เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษา   ในรูปของการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริงพร้อมกับคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่จะมาร่วมเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงานกปร. เพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น   จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะได้ร่วมกันศึกษาและดูงานอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การก่อกำเนิด กระบวนการทำงานและการสร้างคุณประโยชน์มหาศาลผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหนต่างๆทั่วประเทศ   ท้ายสุดเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้วยการเข้าสู่การแข่งขันประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ได้รับ ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตัวต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยสานต่อแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย มายาวนานกว่า 60 ปี  และร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชดำริจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

2.  เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้

พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3.  เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานและน้อมนำพระราชดำริไปใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนา

ชุมชนและสังคมต่อไป

4.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ของสำนักงาน กปร.ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน

ประชาชนและสังคม ตามวาระโอกาสเหมาะสมต่อไป

5.  เพื่อให้เยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริกับการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี  ทุกสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ภูมิภาคละ 80 คน รวม 400 คน

รูปแบบการดำเนินงาน

1. โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ

รูปแบบและเนื้อหา : กิจกรรมเพื่อให้เยาวชน ได้ศึกษา เรียนรู้ และทดลองปฏิบัติ เพื่อสร้างประสบการณ์และความรู้ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

2. การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เดินตามรอยพระบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปแบบและเนื้อหา : การประกวดที่ดำเนินการต่อเนื่องจาก โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” สร้างสรรค์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดและสื่อสารความคิดของเยาวชนที่มีต่อพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนชาวไทยมายาวนานกว่า 60 ปี ผ่านไปยังประชาชนทั่วไป โดยจะหาผู้ชนะเลิศระดับประเทศ  ชิงเงินรางวัล ถ้วยรางวัลและโล่เกียรติยศจากองคมนตรี

สิ่งที่เยาวชนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1.  ใบประกาศเกียรติคุณ จาก สำนักงาน กปร.

2.  เป็นหนึ่งในเยาวชนไทยรุ่นแรกของค่ายเยาวชนเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP# รุ่นที่ 1)

3.  ความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา และเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่สืบสานแนวความคิด

และความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสืบต่อไป

4.  โอกาสในการเรียนรู้และศึกษา แนวพระราชดำริ การดำเนินงาน ผลงานและความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

5.  โอกาสในการเรียนรู้กับเกษตรกรผู้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต

6.  โอกาสในการเรียนรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น จากวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียง

7.  ได้เข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.  ได้รับสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาค สำหรับเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ กับสำนักงานกปร. ในวาระโอกาสสำคัญต่อไป

9.  โอกาสในการสร้างสมประสบการณ์ชีวิต จากเดินทางท่องเที่ยว พบปะเพื่อนใหม่ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ

10.  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและยังได้รับกรรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ตลอดเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

11.  ได้รับหนังสือทำเนียบรุ่น และของที่ระลึกต่างๆ

12.  ได้รับค่าพาหนะเดินทาง ทีมละ 2, 000 บาท

สถานที่และระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ที่ ภาค สถานที่จัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนฯ

กำหนดการส่งใบสมัคร วันจัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนฯ

ระยะเวลาส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ วันประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์
1 เหนือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ – 30 ก.ย. 2553 13-15 ต.ค.2553

( พุธ – ศุกร์ )

ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553 เดือนมิ.ย 2554
2 กทม. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี วันนี้ – 15 ต.ค. 2553 27 – 29ต.ค.2553

( พุธ – ศุกร์ )

ถึงวันที่ 31 ธ..ค. 2553
3 อีสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร วันนี้ –31 ต.ค. 2553 12-14  พ.ย.2553

( ศุกร์-อาทิตย์ )

ถึงวันที่ 31 ม.ค.2554
4 ใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ – 28 ก.พ. 2554 16 –18 มี.ค. 2554

( พุธ – ศุกร์ )

ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2554
5 กลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี วันนี้ – 15 มี.ค. 2554 31มี.ค. –2เม.ย 2554

( พุธ – ศุกร์ )

ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2554

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เยาวชนเพศชายและหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2524) และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ทุกระดับชั้น

2.  มีความอดทน สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

3.  มีความกระตือรือร้น และชอบทำกิจกรรม

4.  มีทักษะของความเป็นผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

5.  มีทักษะเบื้องต้นด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

6.  มีประสบการณ์การออกค่าย หรือกิจกรรมอื่นๆ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงกา

1.  รวมกลุ่มเยาวชนจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน จำนวน 1 ทีม ๆ ละ 4 คน

2.  อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้มีอำนาจของสถาบันการศึกษา ให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม

3.  ทีมเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ต้องส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการประกวดผลิตสื่อ

สร้างสรรค์ โครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4. แต่ละทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวด การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ได้ทีมละ 1 ประเภท ประเภทละไม่เกิน1 ชิ้นงานหรือชุด ตามข้อกำหนด

5.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการอื่นๆ มาก่อน  ไม่ได้ลอกเลียนแบบ

แนวความคิดมาจาก บุคคลหรือคณะบุคคลใดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

6.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

7.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

8.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นงาน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ช่องทางการสมัคร

1.  กรอกใบสมัครพร้อมรายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมสถาบันละ 4 คน ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1.1  หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1.2  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว คนละ 1 รูป

1.3  สามารถแนบวิดีโอคลิปแสดงความคิดเห็น ความยาวไม่เกิน  2 นาที เพิ่มเติมได้

1.4  สามารถแนบประวัติผลงานดีเด่น หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมอื่นๆได้โดยกรอกรายละเอียดครบถ้วน จัดส่งและ

รอการติดต่อกลับ

1.5  ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF File) ทางเว็บไซต์หลักของกปร. www.rdpb.go.th กรอกรายละเอียดและจัดส่งกลับทางช่อง

ทางดังต่อไปนี้

–  โทรสาร หมายเลข 0 2503 9826  0 2503 9813

–  ไปรษณีย์  ตู้ปณ. 409  ปณจ.หลักสี่ กทม.  10210

–  อีเมล์ rdpb_camp2010@yahoo.com

กรอบแนวทาง

ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 (RDPB CAMP) จำนวน 5 ครั้ง ทั่วประเทศ โดยในแต่ละภูมิภาคจะมีการนำเสนอเนื้อหาความรู้ ผ่านการบรรยาย การปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ  โดยมีกรอบแนวคิดเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจและเกิดแรงบันดาลใจ ภายใต้แนวคิดหลักการและแนวพระราชดำริ ที่ดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละภูมิภาค ดังนี้

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่  กรอบแนวทาง “ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางเกษตรกรรม”

ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  กรอบแนวทาง “การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล จากยอดเขาสู่ทะเล”

ครั้งที่ 3  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร กรอบแนวทาง  “สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง”

ครั้งที่ 4 ภาคใต้

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรอบแนวทาง  “การจัดการน้ำ ฟื้นฟูนาร้าง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

ครั้งที่ 5 ภาคกลาง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี กรอบแนวทาง “ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

กิจกรรมของโครงการ

วันที่ 1

เวลา 08.00 น.          เดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม

เวลา 09.30 น.          ลงทะเบียนเข้าค่าย /รับเอกสารและอุปกรณ์ประจำค่าย

–  การบรรยายแนะนำโครงการประกอบวิดีทัศน์ โดย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ

–  การประชุมชี้แจงกิจกรรม “หากฉันทำได้อย่างพ่อ”

–  การประชุมชี้แจงการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ “เดินตามรอยพระบาท  ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

– ทำแบบทดสอบก่อนเข้าค่าย

เวลา 10.30 น.          พิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการโดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการสำนักงาน กปร. หรือผู้แทน

เวลา 11.00 น.          การบรรยายพิเศษ

–  แนะนำสำนักงานกปร.  พระราชกรณียกิจ  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริที่สำคัญ โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานกปร.

เวลา 12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.          กิจกรรมสันทนาการและเกมส์สร้างความสัมพันธ์

เวลา 14.00 น.          การบรรยายพิเศษ “ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เวลา 14.30 น.          กิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้

เวลา 16.00 น.          รับประทานอาหารว่าง บริเวณพื้นที่ภาคสนาม

เวลา 17.30 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น

เวลา 20.00 น.         กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

เวลา 22.00 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เวลา 07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.          ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรม

เวลา 09.00 น.          การบรรยายสรุป “การขยายผลดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดย

วิทยากรจากศูนย์ศึกษา

เวลา 10.00 น.           รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 น.           กิจกรรม “เรียนรู้และลงมือ” เยี่ยมชมและทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่ศึกษาวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ(ช่วงที่ 1)

วิทยากรโดย วิทยากรพิเศษจากโครงการฯ

เวลา 12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.          กิจกรรม  “เรียนรู้และลงมือ” (ช่วงที่ 2)

เวลา 15.00 น.          กิจกรรม “เกษตรกรครึ่งวัน ” แบ่งกลุ่มเยาวชนเป็น 4 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่ศึกษา  และลงมือปฏิบัติการเกษตร 4 พื้นที่ 4

รูปแบบการเกษตรวิทยากรโดย เกษตรกรเจ้าของพื้นที่และเจ้าหน้าที่จากโครงการฯ

เวลา 18.00 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.00 น.          กิจกรรม”สานสายใย…ค่ายเยาวชนสืบสานระราชดำริ”

–  กิจกรรมลงคะแนนเสียงคัดเลือกขวัญใจค่ายเยาวชน

–  กิจกรรมและการแสดงพิเศษ จากทีมเยาวชนและคณะเจ้าหน้าที่

–  กิจกรรม “ไปรษณียบัตรความดี”

–  การแบ่งกลุ่มเตรียมการนำเสนอกิจกรรม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

เวลา 22.00 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

เวลา 08.00 น.          รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น.          กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “ปั้นดาวมัคคุเทศก์ กปร.” โดยวิทยากรโดย คุณอนุสรณ์  ศรีบุญมา”  หรือท่านอื่น

เวลา 10.00 น.          กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” โดย  คุณต้อ มารุต สาโรวาท  หรือ

คุณภัทราภรณ์ สังข์พวงทอง หรือท่านอื่น

เวลา 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.           กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “หากฉันทำได้อย่างพ่อ” โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 20 กลุ่ม

เวลา 17.00 น.           พิธีปิดค่าย

–  พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น

–  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

–  ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลา

–  ตัวแทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. กล่าวอำลา

–  ถ่ายภาพร่วมกัน

–  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

–  เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

รางวัล

รางวัลสำหรับโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ”

1.  รางวัลขวัญใจค่ายเยาวชน 1 รางวัล (ภาคละ 1 รางวัล รวม 5 รางวัล)

กติกาและการคัดเลือก : คัดเลือกโดยให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ลงคะแนนเสียงให้แก่เพื่อนที่ประทับใจ ในคืนวันที่ 2

รางวัล : ของรางวัลที่ระลึกจากสำนักงาน กปร.

2. รางวัลทีมเยาวชนดีเด่น  1 รางวัล  (ภาคละ 1 รางวัล รวม 5 รางวัล)

กติกาและการคัดเลือก : คัดเลือกโดยคณะกรรมการ จากกิจกรรมการนำเสนอของกลุ่ม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

รางวัล : – เงินสด 5,000 บาท

– ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ

รางวัลสำหรับการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์  “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

•  รางวัลชนะเลิศ จำนวนประเภทละ  1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล

–  ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากองคมนตรี

–  ทุนการศึกษา  รางวัลละ 15,000 บาท

•  รางวัลรองชนะเลิศ จำนวนประเภทละ 2 รางวัล  รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล

– โล่รางวัลเกียรติยศจากองคมนตรี

– ทุนการศึกษา  รางวัลละ 10,000 บาท

•  ทุกผลงานการประกวด จะได้รับคัดเลือกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.rdpb.go.th เครือข่าย social network อาทิ www.facebook.com และเครือข่าย video Sharing ต่างๆ อาทิ www.youtube.com


3 ความเห็น

  1. อายุ 32 ได้ไหมค๊ะ เพราะสนใจมาก และกำลังเรียน ปโทอยู่ค่ะ
    และคนเรียนจบปตรีแล้วเพิ่งรับปริญญามาหมาด ๆ ได้ไหมค๊ะ

Leave a comment