Home » กิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมของโครงการ

วันที่ 1

เวลา 08.00 น.          เดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรม

เวลา 09.30 น.          ลงทะเบียนเข้าค่าย /รับเอกสารและอุปกรณ์ประจำค่าย

–  การบรรยายแนะนำโครงการประกอบวิดีทัศน์ โดย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ

–  การประชุมชี้แจงกิจกรรม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

–  การประชุมชี้แจงการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“เดินตามรอยพระบาท  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

– ทำแบบทดสอบก่อนเข้าค่าย

เวลา 10.30 น.          พิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการโดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการสำนักงาน กปร. หรือผู้แทน

เวลา 11.00 น.          การบรรยายพิเศษ

–  แนะนำสำนักงานกปร.  พระราชกรณียกิจ  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริที่สำคัญ โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานกปร.

เวลา 12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.          กิจกรรมสันทนาการและเกมส์สร้างความสัมพันธ์

เวลา 14.00 น.          การบรรยายพิเศษ “ความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เวลา 14.30 น.          กิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้

เวลา 16.00 น.          รับประทานอาหารว่าง บริเวณพื้นที่ภาคสนาม

เวลา 17.30 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น

เวลา 20.00 น.         กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

เวลา 22.00 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

เวลา 07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.          ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรม

เวลา 09.00 น.          การบรรยายสรุป “การขยายผลดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่อย่าง

ยั่งยืน” โดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษา

เวลา 10.00 น.          รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 น.          กิจกรรม “เรียนรู้และลงมือ” เยี่ยมชมและทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่ศึกษาวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ(ช่วงที่ 1) วิทยากร

โดย วิทยากรพิเศษจากโครงการฯ

เวลา 12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.          กิจกรรม “เรียนรู้และลงมือ” (ช่วงที่ 2)

เวลา 15.00 น.          กิจกรรม “เกษตรกรครึ่งวัน ” แบ่งกลุ่มเยาวชนเป็น 4 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่ศึกษา  และลงมือปฏิบัติการเกษตร 4 พื้นที่ 4 รูปแบบ

การเกษตรวิทยากรโดย เกษตรกรเจ้าของพื้นที่และเจ้าหน้าที่จากโครงการฯ

เวลา 18.00 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.00 น.          กิจกรรม  “สานสายใย…ค่ายเยาวชนสืบสานระราชดำริ”

–  กิจกรรมลงคะแนนเสียงคัดเลือกขวัญใจค่ายเยาวชน

–  กิจกรรม “ไปรษณียบัตรความดี”

–  การแบ่งกลุ่มเตรียมการนำเสนอกิจกรรม “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน”

เวลา 22.00 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3

เวลา 08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น.        กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “ปั้นดาวมัคคุเทศก์ กปร.” โดยวิทยากรโดย คุณอนุสรณ์  ศรีบุญมา” หรือท่านอื่น

เวลา 10.00 น.         กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” โดย  คุณต้อ มารุต สาโรวาท หรือ

คุณภัทราภรณ์ สังข์พวงทอง หรือท่านอื่น

เวลา 12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.          กิจกรรมนำเสนอกลุ่ม “หากฉันทำได้อย่างพ่อ” โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 20 กลุ่ม

เวลา 15.30 น.          พิธีปิดค่าย

–  พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น

–  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

–  ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ และกล่าวอำลา

–  ตัวแทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. กล่าวอำลา

–  ถ่ายภาพร่วมกัน

–  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

–  เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ


Leave a comment