Home » โครงการโดยย่อ

โครงการโดยย่อ

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติกว่า 60 ปี ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงกำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระดำริขึ้น  เพื่อให้เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษา   ในรูปของการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริงพร้อมกับคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่จะมาร่วมเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงานกปร. เพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะได้ร่วมกันศึกษาและดูงานอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การก่อกำเนิด กระบวนการทำงานและการสร้างคุณประโยชน์มหาศาลผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหนต่างๆทั่วประเทศ   ท้ายสุดเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้วยการเข้าสู่การแข่งขันประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ได้รับ ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตัวต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยสานต่อแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป


1 ความเห็น

  1. เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง ผมทำงานมูลนิธินเกี่ยวกับช่วยเหลือเด็กยากจน อำเภอหล่มเก่า เพชรบูรณ์ มีความสนใจอยากเข้าร่วมโครงการ ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ…ขอคำแนะนำด้วย.ขอบพระคุณครับ.

Leave a comment