Home » Uncategorized » ศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ

ศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.นราธิวาส

http://www.youtube.com/watch?v=6MhJG3kipas

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.จันทบุรี

http://www.youtube.com/watch?v=tfAFzRdK9Co&feature=related

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.ฉะเชิงเทรา

http://www.youtube.com/watch?v=ieJuLpOpLNM&feature=related

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.สกลนคร

http://www.youtube.com/watch?v=zBsbUc4fKc8

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.เชียงใหม่

http://www.youtube.com/watch?v=ve9pCqTieas&feature=related

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.เพชรบุรี

http://www.youtube.com/watch?v=5O8IXp60Dhc