Home » Featured Post » โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 (RDPB CAMP)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 (RDPB CAMP)

หลักการและเหตุผล

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติกว่า 60 ปี ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็นระบบ ในลักษณะเรียบง่าย และนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเหมาะสมและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริขึ้น  เพื่อให้เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษาในรูปของการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริงพร้อมกับคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่จะมาร่วมเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงาน กปร. เพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น   จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะได้ร่วมกันศึกษาและดูงานอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การก่อกำเนิด กระบวนการทำงานและการสร้างคุณประโยชน์มหาศาลผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหนต่างๆทั่วประเทศ   ท้ายสุดเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้วยการเข้าสู่การแข่งขันประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรอบแนวคิด “ตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในรูปแบบของสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ได้รับ ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตัวต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยสานต่อแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป