Home » Featured Post » Press Release

Press Release

สำนักงาน กปร. ชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศ ร่วมสืบสานพระราชดำริ กับกิจกรรมค่ายเยาวชนฯพร้อมสานต่อพระราชดำริกับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เปิดแล้วรุ่นแรก

สำนักงาน กปร. จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp) เพื่อนำเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาค และร่วมส่งผลงานประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ตามรอยพระบาทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. เปิดตัวโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจในพระราชกรณียกิจ และพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างลึกซึ้ง ในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ เชิงบูรณการผสมผสาน การเรียนรู้ในรูปแบบของการทดลองลงมือปฏิบัติ จากพื้นที่จริงจากปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรต้นแบบ พร้อมกับค้นหาเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถและพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในแต่ละภูมิภาค ในฐานะมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงานกปร. สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้องชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp)นี้ จะคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในแต่ละ ภูมิภาคจำนวนภาคละ 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553

ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ 27 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553

ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ในวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553

ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554

และครั้งสุดท้าย เป็นครั้งที่ 5 ภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ในพุธที่ 30 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” นี้จะเน้นการถ่ายทอดข้อมูล และความรู้ ผ่านกิจกรรม 3 รูปแบบด้วยกัน ได้ กิจกรรมการบรรยายและเสวนา กิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง และกิจกรรมสันทนาการเพื่อแรงบรรดาลใจและสร้างความสัมพันธ์แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรทั้งจากโครงการฯ และวิทยากรพิเศษมาร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิ การบรรยายพิเศษ “แนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน” โดยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงกิจกรรม “เกษตรกรครึ่งวัน” สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ และทดลองปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ดิน น้ำ ป่าไม้ และการเกษตร นอกจากนี้จะได้พบกับ กิจกรรม “ปั้นดาวมัคคุเทศก์กปร. ” โดย คุณอนุสรณ์ ศรีบุญมา ผู้ชนะเลิศแฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทย 4 สมัย คุณนิรุตต์ โลหะรังสี ผู้ชนะเลิศแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์กรุงศรีฯ รายการแฟนพันธุ์แท้ การบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อสร้างสรรค์” โดย คุณต้อมารุต สาโรวาท ผู้กำกับละคร คุณต่อ ภัทราภรณ์ สังข์พวงทอง พิธีกรรายการกบนอกกะลา และหมอรุทธ์น.สพ. สมศักดิ์ สมจิตร พิธีกรรายการสนุกยกครัว กิจกรรมค้นหาเยาวชนดีเด่นประจำภาคและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ”ได้แสดงความสามารถในอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากได้เรียนรู้และสัมผัสจริงจากประสบการณ์ตรงและความประทับใจ โดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของสารคดีสั้นโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือคู่มือและโปสเตอร์ เพื่อเข้าร่วมการประกวดผลิต สื่อสร้างสรรค์ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสารคดีทางโทรทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที และสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์และหนังสือคู่มือ) ซึ่งผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับทุนการศึกษา และถ้วยประกาศเกียรติคุณจากองคมนตรี
“ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp) นี้ สำนักงานกปร. หวังว่า เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ และประสบการณ์ อันทรงคุณค่า น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ในอนาคตอย่างถูกต้อง และเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานงานพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคมต่อไป

เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp ) โทรศัพท์ 02 503 9850-1 โทรสาร 02 5039826, 02 503 9813 และสำนักงาน กปร.02 2807216 E-mail : rdpb_camp2010@yahoo.com หรือ เวบไซต์ www.rdpb.go.th และเครือข่าย Facebook : www.facebook.com : rdpb camp ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


5 ความเห็น

  1. สนุกมากเลยค่ะ ครั้งต่อไปจะไป อ่างคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ไปด้วยกันไหมค่ะ

Comments are closed.