ศูนย์ศึกษาพัฒนาฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.นราธิวาส

http://www.youtube.com/watch?v=6MhJG3kipas

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.จันทบุรี

http://www.youtube.com/watch?v=tfAFzRdK9Co&feature=related

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.ฉะเชิงเทรา

http://www.youtube.com/watch?v=ieJuLpOpLNM&feature=related

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.สกลนคร

http://www.youtube.com/watch?v=zBsbUc4fKc8

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.เชียงใหม่

http://www.youtube.com/watch?v=ve9pCqTieas&feature=related

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.เพชรบุรี

http://www.youtube.com/watch?v=5O8IXp60Dhc

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 (RDPB CAMP)

หลักการและเหตุผล

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติกว่า 60 ปี ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อให้แนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็นระบบ ในลักษณะเรียบง่าย และนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเหมาะสมและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริขึ้น  เพื่อให้เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชดำริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษาในรูปของการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริงพร้อมกับคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่จะมาร่วมเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงาน กปร. เพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น   จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะได้ร่วมกันศึกษาและดูงานอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การก่อกำเนิด กระบวนการทำงานและการสร้างคุณประโยชน์มหาศาลผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหนต่างๆทั่วประเทศ   ท้ายสุดเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้วยการเข้าสู่การแข่งขันประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรอบแนวคิด “ตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในรูปแบบของสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ได้รับ ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตัวต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยสานต่อแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป

Press Release

สำนักงาน กปร. ชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศ ร่วมสืบสานพระราชดำริ กับกิจกรรมค่ายเยาวชนฯพร้อมสานต่อพระราชดำริกับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เปิดแล้วรุ่นแรก

สำนักงาน กปร. จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp) เพื่อนำเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาค และร่วมส่งผลงานประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ตามรอยพระบาทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. เปิดตัวโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจในพระราชกรณียกิจ และพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างลึกซึ้ง ในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ เชิงบูรณการผสมผสาน การเรียนรู้ในรูปแบบของการทดลองลงมือปฏิบัติ จากพื้นที่จริงจากปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรต้นแบบ พร้อมกับค้นหาเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถและพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในแต่ละภูมิภาค ในฐานะมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงานกปร. สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้องชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp)นี้ จะคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในแต่ละ ภูมิภาคจำนวนภาคละ 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553

ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ 27 – วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553

ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ในวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553

ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพุธที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554

และครั้งสุดท้าย เป็นครั้งที่ 5 ภาคกลาง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ในพุธที่ 30 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” นี้จะเน้นการถ่ายทอดข้อมูล และความรู้ ผ่านกิจกรรม 3 รูปแบบด้วยกัน ได้ กิจกรรมการบรรยายและเสวนา กิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง และกิจกรรมสันทนาการเพื่อแรงบรรดาลใจและสร้างความสัมพันธ์แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรทั้งจากโครงการฯ และวิทยากรพิเศษมาร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิ การบรรยายพิเศษ “แนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน” โดยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงกิจกรรม “เกษตรกรครึ่งวัน” สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ และทดลองปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ดิน น้ำ ป่าไม้ และการเกษตร นอกจากนี้จะได้พบกับ กิจกรรม “ปั้นดาวมัคคุเทศก์กปร. ” โดย คุณอนุสรณ์ ศรีบุญมา ผู้ชนะเลิศแฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทย 4 สมัย คุณนิรุตต์ โลหะรังสี ผู้ชนะเลิศแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์กรุงศรีฯ รายการแฟนพันธุ์แท้ การบรรยายพิเศษ “แนวคิดและวิธีการผลิตสื่อสร้างสรรค์” โดย คุณต้อมารุต สาโรวาท ผู้กำกับละคร คุณต่อ ภัทราภรณ์ สังข์พวงทอง พิธีกรรายการกบนอกกะลา และหมอรุทธ์น.สพ. สมศักดิ์ สมจิตร พิธีกรรายการสนุกยกครัว กิจกรรมค้นหาเยาวชนดีเด่นประจำภาคและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ”ได้แสดงความสามารถในอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากได้เรียนรู้และสัมผัสจริงจากประสบการณ์ตรงและความประทับใจ โดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของสารคดีสั้นโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือคู่มือและโปสเตอร์ เพื่อเข้าร่วมการประกวดผลิต สื่อสร้างสรรค์ “เดินตามรอยพระบาท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสารคดีทางโทรทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที และสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์และหนังสือคู่มือ) ซึ่งผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับทุนการศึกษา และถ้วยประกาศเกียรติคุณจากองคมนตรี
“ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp) นี้ สำนักงานกปร. หวังว่า เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ และประสบการณ์ อันทรงคุณค่า น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ในอนาคตอย่างถูกต้อง และเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานงานพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคมต่อไป

เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1” (RDPB Camp ) โทรศัพท์ 02 503 9850-1 โทรสาร 02 5039826, 02 503 9813 และสำนักงาน กปร.02 2807216 E-mail : rdpb_camp2010@yahoo.com หรือ เวบไซต์ www.rdpb.go.th และเครือข่าย Facebook : www.facebook.com : rdpb camp ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป